Politika privatnosti

Izjava o privatnosti

U FINGIM d.o.o. poštujemo vašu privatnost i obavezujemo se da ćemo zaštititi vaše lične podatke dobijene putem online formulara na veb stranici vvv.360finance.guru s dužnom pažnjom u skladu sa slovenačkim Zakonom o zaštiti osobnih podataka i Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka.
Navedeni dokumenti regulišu obradu ličnih podataka, procedure i mere za njihovu zaštitu, kao i odgovornost i kontrolu u procedurama obrade podataka.
Korisnik veb stranice je obavešten i dogovoriće se, dozvoliti, da FINGIM d.o.o. će koristiti svoje lične podatke u svoju korist kako bi ga informisao o novostima i poslovnim prednostima, kontaktirao korisnika i pripremio ponudu, te da je FINGIM d.o.o. mogu koristiti svoje lične podatke (uključujući e-mail adresu i/ili telefonski broj) i za potrebe svakodnevnih marketinških istraživanja, praćenja navika, prilagođavanja ponuda, profilisanja, segmentiranja, intervjuiranja, obrade statističkih podataka i obavljanja drugih vrsta marketinške i poslovne analize usmjerene na poboljšanje ponude i korisničkog iskustva, uglavnom u svrhu direktnog marketinga, komunikacije i informacija o komercijalnim akcijama i novitetima sadržanim u ponudi ili slanja takvih obavijesti, kao i za druge slične svrhe, te informiranje do otkazivanja ili još tri godine nakon prestanka poslovnog odnosa, o ponudi, novostima i pogodnostima, da mu dostavi časopise, brošure i druge reklamne materijale o cjelokupnoj ponudi FINGIM doo i njegove povezane kompanije, koristeći različite kanale komunikacije, kao što su telefon, lična pošta, e-pošta, MSG i sl. Prilikom dostavljanja podataka firmi FINGIM d.o.o. Potvrđivanjem ulaska u odabrane kontakt obrasce, korisnik se slaže da kompanija za navedene svrhe obrađuje navedene podatke u svojoj bazi podataka.
Osim toga, korisnik se slaže da FINGIM d.o.o. može dostaviti dobijene podatke preduzećima sa kojima je povezana kapitalno, ugovorno ili na drugi način ili sa kojima je u postupku udruživanja, ili sa društvima koja su članovi iste poslovne grupe preduzeća, kao i licima koja su ovlašćena. za zastupanje i podnošenje osiguranja i investicija, ili za treća lica koja imaju zakonsku osnovu za sticanje, obradu, podnošenje ili čuvanje ličnih podataka. Navedeni primaoci mogu obraditi podatke u okviru ovlašćenja za obradu ličnih podataka na raspolaganju FINGIM-u d.o.o. u skladu sa važećim propisima, ličnom saglasnošću individualnog ili ugovornog odnosa i ovlašćenja datog od strane FINGIM-a d.o.o. pojedinačnom primaocu - između ostalog i za potrebe direktnog marketinga ili informacija o komercijalnim akcijama i novinama u njihovoj ponudi, kao iu svrhu komunikacije sa vama. Prenos podataka je dobrovoljan. Korisnik veb stranice je svjestan da može zatražiti prekid korištenja svojih osobnih podataka iz FINGIM-a d.o.o. za potrebe direktnog marketinga, definisane u ovoj izjavi, u bilo kom trenutku, podnošenjem odjave na elektronskoj adresi info@360finance.guru.
Korisnik veb stranice prima na znanje činjenicu da svaki pojedinac ima pravo pristupa, prepisivanja, kopiranja, dopune, ispravljanja, blokiranja ili brisanja osobnih podataka koji se odnose na njega u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (ZVOP-1), osim kada je ovo pravo ograničeno važećim zakonodavstvom.

Disclaimer

Sadržaj veb stranice za korisnika je pripremljen na promišljen i pažljiv način iu skladu sa profesionalnim standardima kompanije FINGIM d.o.o. Njegova svrha je informativna kao i edukativna i stoga je FINGIM d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakve greške u sadržaju ili tačnost i tačnost objavljenih podataka, koji mogu nastati zbog vremenskih neslaganja, grešaka pri unosu ili drugih nepredvidivih uzroka. Nadalje, FINGIM d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost za oblik i sadržaj podataka dobijenih putem hipertekstualnih veza, koje nisu u vlasništvu FINGIM-a d.o.o. FINGIM d.o.o. zadržava pravo da djelimično ili u potpunosti izmijeni ili izbriše sadržaj ovih veb stranica, bez obzira na razlog i bez prethodnog upozorenja. Svi korisnici koriste objavljeni sadržaj na vlastitu odgovornost.
Sadržaj na ovim stranicama ne predstavlja preporuke za kupovinu ili prodaju finansijskih instrumenata niti predstavlja ponudu ili poziv da se ponudi kupovina ili prodaja finansijskih instrumenata, već je usmjeren na informisanje javnosti o uslugama FINGIM-a d.o.o. i razvoj na tržištu kapitala. Prethodna profitabilnost finansijskih instrumenata nije pokazatelj buduće profitabilnosti. FINGIM d.o.o. neće biti odgovorni za bilo kakvo loše funkcionisanje veb stranica i neće biti odgovorni za tačnost i potpunost objavljenih podataka i neće preuzeti nikakvu odgovornost za potencijalne posljedice koje proizlaze iz njihove upotrebe.
Sadržaj ove veb stranice je informativan i edukativan i namijenjen široj javnosti. Prema tome, ne uzima se u obzir iskustvo, finansijske mogućnosti i svrhe pojedinca, što se tiče ulaganja u finansijske instrumente, koji bi mogli bitno uticati na sadržaj ove veb stranice pod nepromijenjenim drugim okolnostima, te je pripremljen i saopšten samo za svrhe informisanja i komuniciranja spektra usluga firme FINGIM doo Ulaganja u finansijske instrumente povezana su sa rizikom i stoga je svest o svim oblicima rizika vezanih za investicije u finansijske instrumente preduslov za stvaranje odgovarajuće investicione odluke. Što se tiče podataka koji se odnose na prethodni učinak pojedinog finansijskog instrumenta ili usluge, vrijedi podsjetiti da prethodni učinak nije pouzdan pokazatelj budućih rezultata. Trebalo bi da se konsultujete sa stručnjakom za finansije pre odluke o pojedinačnim investicijama.
Sadržaj ove veb stranice je komercijalna komunikacija u skladu sa članom 212. Zakona o tržištu finansijskih instrumenata Slovenije (Službeni glasnik RS, br. 67/2007 sa izmjenama i dopunama; ZTFI) i ne ispunjava uvjete primjenjive za investicijsko istraživanje.
FINGIM doo će učiniti sve što je u njegovoj moći za nesmetano funkcionisanje ove veb stranice, ali ne može se smatrati odgovornom za bilo kakvu običnu štetu ili izgubljenu dobit ili nematerijalnu štetu, koja bi mogla biti uzrokovana korisniku zbog lošeg funkcioniranja veb stranice www.360finance.guru.
FINGIM d.o.o. može promijeniti veb stranicu vvv.360finance.guru u bilo koje vrijeme bez prethodne najave.

Linkovi ka drugim web stranicama

Ova veb stranica sadrži linkove na druge veb stranice koje omogućuju korisniku da izađe iz ove veb stranice i vidi materijal u vlasništvu drugih osoba. FINGIM d.o.o. neće biti odgovoran za promjenu, ažuriranje ili praćenje sadržaja na tim povezanim veb stranicama. Činjenica da ova veb stranica nudi link na neku drugu veb stranicu, ne mora nužno uključivati pristanak, autorizaciju, sponzorstvo ili vezu u vezi sa ovom veb stranicom, njenim vlasnicima ili ponuđačima. Korišćenje informacija na mreži i oslanjanje na ove informacije nose određene rizike. Tako, FINGIM d.o.o. poziva posetioce da se upoznaju sa ovim rizicima, pre nego što se oslone na takve informacije.

Primjenjivo pravo i nadležnost

Posjetioci veb stranice www.360finance.guru slažu se da će se za korištenje ove veb stranice i tumačenje ovih pravila primjenjivati nacionalni zakon Republike Slovenije.
Sud pravde u Ljubljani će imati nadležnost u svim sporovima u vezi sa upotrebom ove veb stranice/p>

Usklađenost sa pravnim obaveštenjem

Pristup veb stranici www.360finance.guru znači da se slažete sa svim ograničenjima i uslovima koji su ovdje navedeni. Nastavkom posete i korišćenjem sadržaja na ovoj web stranici, slažete se sa ovim pravilima.